Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА ТЕХНІКА ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ МІОКАРДА

★ ★ ★ ★ ★

09.02.2015 "Статті"


SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок1

Speckle-tracking ехокардіографія – новітня кількісна ультразвукова методика точної оцінки функції міокарда шляхом аналізу руху спеклів, виявлених на звичайних 2-мірних сонограмах.

Sergio Mondillo, MD, Maurizio Galderisi, MD, Donato Mele, MD, Matteo Cameli, MD, Vincenzo Schiano Lomoriello, MD, Valerio Zacà, MD, Piercarlo Ballo, MD, Antonello D’Andrea, MD, Denisa Muraru, MD, Mariangela Losi, MD, Eustachio Agricola, MD, Arcangelo D’Errico, MD, Simona Buralli, MD, Susanna Sciomer, MD, Stefano Nistri, MD, Luigi Badano, MD

Speckle-tracking ехокардіографія ― новітня кількісна ультразвукова методика точної оцінки функції міокарда шляхом аналізу руху спеклів, виявлених на звичайних 2-мірних сонограмах. Вона надає дані про недоплерівську, кут-незалежну і об’єктивну кількісну деформацію міокарда і систолічну та діастолічну динаміку лівого шлуночка. Відстежуючи пересування спеклів під час серцевого циклу, саму деформацію та її швидкість можна швидко виміряти після відповідного проведеного дослідження. Дані про технічні особливості виконання дослідження, точність і клінічне застосування speckle-tracking ехокардіографії з’являються з високою швидкістю. Цей огляд описує основні поняття speckle-tracking ехокардіографії, ілюструє те, як отримати вимірювання деформації за допомогою цієї техніки, і обговорює їх застосування і 

Speckle-tracking ехокардіографія ― новий неінвазивний ультразвуковий метод візуалізації, який дозволяє об’єктивно і кількісно оцінити глобальну і регіонарну функцію міокарда незалежно від кута атаки і від поступальних рухів серця. Speckle-tracking ехокардіографія заснована на аналізі просторового зміщення (іменований відстеженням або трекінгом) спеклів (які визначаються у вигляді плям, точок в сірошкальному зображенні, що генеруються взаємодією між ультразвуковим променем і волокнами міокарда) при звичайній 2-мірній сонографії. До введення цієї складної ехокардіографічної техніки, тільки магнітно-резонансна томографія (МРТ) з міченими молекулами дозволяла виконати точний аналіз декількох компонентів деформації, які характеризують динаміку міокарда. Хоча магнітно-резонансна томографія з міченими молекулами вважається золотим стандартом у цій галузі дослідження, ії рутинне використання обмежене високою вартістю, малою доступністю, відносною складністю отримання зображень і тривалим аналізом даних. Відстежуючи пересування спеклів під час серцевого циклу, speckle-tracking ехокардіографія дозволяє напівавтоматично обробляти дані деформації міокарда в 3 просторових напрямках: поздовжньому, радіальному і циркулярному. Крім того, speckle-tracking ехокардіографія проводить оцінку виникнення, напрямку і швидкості обертання лівого шлуночка (ЛШ). Напівавтоматичний характер speckle-tracking ехокардіографії гарантує гарну внутрішньоспостережну і міжспостережну відтворюваність. Незважаючи на те, що цей новий метод був введений виключно для аналізу функції ЛШ, декілька досліджень нещодавно розширили поле його застосування і в інших камерах серця, наприклад, в лівому передсерді (ЛП).

Цей огляд пояснює основні поняття speckle-tracking ехокардіографії, є практичним посбіником з отримання та інтерпретації даних. У ньому обговорюються особливості клінічного застосування цих нових ехокардіографічних параметрів, які останнім часом стали предметом значного інтересу для клініцистів.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

Термін speckle-tracking означає, що цей метод заснований на аналізі спеклів під час серцевого циклу. Поодинокі спекли зливаються у функціональні блоки (ядра), що в свою чергу однозначно ідентифікуються, характеризуючи специфічний розподіл спеклів. В результаті, кожне ядро являє собою вид ультразвукового відбитка, який відстежується за допомогою програмного забезпечення протягом усього серцевого циклу. Система може обчислити зміщення, частоту зсуву (швидкість), деформацію, а також швидкість деформації (частоту деформації) обраних сегментів міокарда і обертання ЛШ шляхом аналізу руху кожного ядра, в режимі двомірного зображення в сірій шкалі та без використання доплерівського сигналу.

Відповідно до вказівок, отриманих із літератури з метою зниження випадкового шуму, кожен зразок для speckle-tracking ехокардіографічного аналізу має бути отриманий шляхом виведення середнього арифметичного, щонайменше 3-х послідовних серцевих циклів, встановивши частоту кадрів стандартного двовимірного зображення від 60 до 110 кадрів в секунду. Враховуючи тісну залежність speckle-tracking ехокардіографії від аналізу деформації одного серцевого циклу, його обмеженням є неможливість проведення дослідження у пацієнтів з несинусовим ритмом.

Ехокардіографічні дані, отримані при speckle-tracking дослідженні, нещодавно були порівняні з сономікрометрією та МРТ з міченими молекулами, і при цьому показали високу можливість їх отримання і відтворюваність. Значні потенційні обмеження цієї нової методики полягають в її суворій залежності від частоти кадрів та якості двомірних зображень, що є необхідною умовою для отримання оптимального визначення межі ендокарда.


 

ТЕРМІНОЛОГІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Коротка інформація про термінологію, яка використовується при цій ехокардіографічній техніці і описана в тексті, наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Speckle-tracking ехокардіографічна термінологія

Термін

Визначення

Напруга Strain

Деформація міокарда

Швидкість деформації Strain rate

Швидкість деформації міокарда

Поздовжня деформація Longitudinal strain

Міокардіальна деформація, спрямована від основи до верхівки серця

Радіальна деформація Radial strain

Деформація міокарда, спрямована радіально до центру порожнини лівого шлуночка

Циркулярна деформація Circumferential strain

Скорочення лівого шлуночка уздовж

циркулярного периметра, що спостерігається в площині короткої осі

Скручування Twisting

Чиста різниця між середнім верхівковим і базальним обертанням у фазі систоли

Кручення (торсія) Torsion

Кручення ЛШ нормалізоване до відстані “основа-верхівка”

Розкручування Untwisting

Чиста різниця між середнім верхівковим і базальним обертанням у фазі діастоли

Частота розкручування Untwisting rate

Швидкість розкручування

Bull’s-eye (Мішень)

Значення деформації топографічного зображення для всіх 17 сегментів

Постсистолічний індекс Post-systolic index

Відсоток від значення постсистолічної деформації в порівнянні з максимальним піком деформації

Напруга ― Strain

Напруга являє собою вимір, який оцінює ступінь деформації аналізованого сегмента по відношенню до його початкового розміру. Воно виражається у відсотках. Рівняння напруги (ε) полягає в наступному:

ε = L – L0 / L0,

де L являє собою довжину об’єкта після деформації, а L0 ― початкова довжина об’єкта. За загальноприйнятими умовами, в залежності від напрямку деформації, при подовженні або потовщенні, значення приймається як позитивне, тоді як при cкороченні або стоншенні значення приймається як негативне.

Швидкість деформації (напруження) ― Strain Rate

Швидкість напруги (ε ‘) являє собою швидкість деформації міокарда. Вона виражається в секундах-1. Іншими словами, якщо те ж саме значення деформації досягається в два рази швидше, значення швидкості деформації буде в два рази вище. Експериментальні дослідження показали, що швидкість деформації менш залежна від зміни навантаження ЛШ, ніж сама деформація. Тим не менше, оскільки сигнал швидкості деформації має більше шуму і складніше відтворюється, більшість клінічних досліджень як і раніше використовують вимірювання деформації.

Поздовжня деформація (напруга) ― Longitudinal Strain

Поздовжня деформація являє собою деформацію міокарда, спрямовану від основи до верхівки серця. Під час систоли шлуночкові волокна міокарда коротшають з поступальним рухом від основи до верхівки. Подальше скорочення відстані між окремими ядрами представлено негативними трендовими кривими (Рис. 1А).

Шляхом аналізу поздовжньої деформації в 4-камерній, 2-камерній та апікальній та уздовж довгої осі, площинах, можуть бути отримані як регіонарні (щодо кожного з 17 сегментів ЛШ), так і глобальні значення деформації (глобальна поздовжня деформація). Глобальна поздовжня деформація недавно була затверджена як кількісний показник для оцінки глобальної функції ЛШ. Такі ж вимірювання можуть бути застосовані до speckle-tracking ехокардіографічного аналізу поздовжньої міокардіальної деформації лівого передсердя і правого шлуночка (ПШ), при отриманні пікової поздовжньої передсердної деформації і поздовжньої деформації ПШ, відповідно.

Радіальна деформація – Radial Strain

Радіальна деформація являє собою деформацію міокарда в радіальному напрямку, тобто у напрямку до центру порожнини ЛШ, і таким чином відображаючи потовщення і стоншення ЛШ при русі під час серцевого циклу. Отже, під час систоли, враховуючи прогресуючий радіальний рух окремих ядер, значення радіальної деформації представлені позитивними кривими (Рис. 1В). Значення радіальної деформації при speckle-tracking ехокардіографічному аналізі виходять як в базальній, так і апікальній площинах короткої осі ЛШ.

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок2

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок3

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок4

Рис. 1. Speckle-tracking ехокардіографічний аналіз деформації міокарда із зазначенням вимірювання поздовжньої деформації (A), радіальної деформації (В) і циркулярної деформації (С).

Циркулярна деформація ― Circumferential strain

Циркулярна деформація являє собою вкорочення волокон міокарда ЛШ по циркулярному периметру в площині короткої осі серця (Рис. 1C). Отже, під час систоли, у зв’язку зі скороченням циркулярної відстані спекл-до-спекл, вимірювання циркулярної деформації представлені у вигляді негативних кривих. Що стосується поздовжньої деформації, при використанні цього значення, можна отримати значення глобальної циркулярної деформації.

Скручування і кручення ― Twisting and Torsion

До недавнього часу, оцінка скручування ЛШ була можлива тільки за допомогою МРТ, але в даний час speckle-tracking ехокардіографія стала новим перспективним інструментом для аналізу скручування ЛШ. Скручування лівого шлуночка ― компонент нормального систолічного скорочення, яке виникає від взаємного повороту верхівки і основи ЛШ протягом систоли і являє собою важливий аспект серцевої біомеханіки. Будучи внутрішньою фізіологічною характеристикою серця, кількісна оцінка скручування лівого шлуночка при speckle-tracking ехокардіографії базується на основі аналізу взаємного обертання верхівки і основи ЛШ під час систоли. Скручування лівого шлуночка розраховується як чиста різниця середнього обертання між апікальним і базальним рівнями (Рис. 2). Кручення лівого шлуночка визначається як скручування ЛШ нормалізоване до відстані основа-верхівка.

Розкручування ― Untwisting

Останнім часом зростає увага щодо визначення ролі розкручування в механіці діастолічного наповнення ЛШ. Швидкість розкручування вважається критичним початковим проявом активного відпочинку, що робить цей вимір належним до дослідження діастоли і, головним чином, до ізоволемічної релаксації, тому що цей показник має меншу залежність від навантаження, порівняно з іншими діастолічними параметрами.

ЯК ОТРИМАТИ ПАРАМЕТРИ ДЕФОРМАЦІЇ

Отримання зображення

Зображення для speckle-tracking ехокардіографічного аналізу, який виконується в автономному режимі, виходять і записуються з використанням звичайної двомірної ехокардіографії в сірій шкалі під час затримки дихання зі стабільною електрокардіографічною картиною. Необхідно дотримуватись охайності для отримання істинних апікальних зображень, а також зображень в площині короткої осі, використовуючи стандартні анатомічні орієнтири в кожній площині і уникати неправильних ракурсів аналізованих структур міокарда, що дозволяє надійніше встановлювати межі ендокарда. Оптимальна частота кадрів для отримання двомірного зображення встановлюється між 60 і 110 кадрами в секунду.

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок5

Рис. 2. Графічні зображення динаміки обертання лівого шлуночка, що показують основу серця (ліворуч) і верхівку (праворуч). У нижній панелі, діаграма вимірювання скручування (twisting) лівого шлуночка (ЛШ), що представлено у вигляді чистої різниці між середнім апікальним і базальним обертанням; кручення (torsion) лівого шлуночка розраховується шляхом нормалізації параметра кручення лівого шлуночка “відстань основа-верхівка”. AVC вказує на закриття клапана аорти.

Ці настройки рекомендуються для того, щоб об’єднати високу часову роздільну здатність з прийнятною просторовою роздільною здатністю для підвищення можливості покадрової методики трекінгу (відстеження). Рекомендується починати speckle-tracking ехокардіографічний аналіз з площини камери серця уздовж апікальної довгої осі для вибору кадру, що відповідає закриттю клапана аорти, яке є корисним опорним пунктом для подальшого аналізу. Верхівкова 4-х та 2-х камерна площина отримання зображення необхідна для аналізу поздовжньої деформації і пікової поздовжньої деформації передсердь (див. вище). Запис зображення в площині короткої осі серця використовується для визначення радіальної деформації, циркулярної деформації та аналізу обертання. Її проводять при стандартному парастернальному положенні датчика в площині основи серця і в більш віддалених  передній або передньобічних  позиціях для апікальної площини. Для стандартизації отримання зображення базальну площину (основа серця) визначають як площину, яка включає краї мітрального клапана, в той час як апікальна площина визначається дистальніше папілярних м’язів та проксимальніше рівня, на якому визначається звичайно-систолічне закриття порожнини ЛШ. Особлива увага повинна приділятися виконанню поперечного перерізу ЛШ, виконуючи його якомога більш циркулярно.

Офлайн аналіз

Записані дані обробляються за допомогою специфічного acoustic-tracking програмного забезпечення, як правило, доступного на спеціальних робочих станціях, що дозволяє виконувати автономний (після обстеження) напівавтоматичний аналіз деформації на основі спеклів. Поверхня ендокарда міокардіальних сегментів визначається вручну біля верхівки та / або в площині короткої осі серця за допомогою підходу “вказав і клікнув, point-and-click”. Поверхня епікарду позначається, а потім автоматично генерується системою, створюючи тим самим поле зору. Після ручного налаштування ширини і форми поля зору, програмне забезпечення автоматично поділяє поле зору на 6 сегментів, і в результаті автоматично підраховується якість трекінгу (tracking) для кожного сегмента і/або застосовується або відкидається, з можливістю подальшої ручної корекції. Сегменти, для яких немає можливості отримання адекватного якісного зображення, відхиляються програмним забезпеченням і виключаються з аналізу. Останнє: коли поле зору оптимізовано, програмне забезпечення генерує криві деформації для кожного обраного міокардіального сегмента (Рис. 1). З цих кривих, дослідник може отримати значення регіонального та глобального (шляхом усереднення значень, що спостерігалися в усіх сегментах) піків і часу досягнення піку.

Якщо поздовжній аналіз деформації виконується в усіх 3-х апікальних площинах, програмне забезпечення автоматично генерує топографічне представлення всіх 17 проаналізованих сегментів (bull’s eye ― мішень; Рис. 3А). За допомогою простого введення, оператор може також отримати параметри часу досягнення піку поздовжньої деформації і постсистолічний індекс (наприклад, відсоток постсистолічного значення деформації в порівнянні з максимальним піком деформації оцінюваного сегмента) bull’s eye ― мішень (Рис. 3В), які виявилися корисними в попередніх дослідженнях для аналізу та виявлення потенційної ішемії або зон міокардіальної диссинхронії.

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок6

Рис. 3. Топографічне уявлення (мішень ― bull’s-eye) різних вимірів деформації. А ― представлена поздовжня деформація (ліворуч) і час до піку поздовжньої деформації (праворуч) у пацієнта з важким стенозом лівої передньої низхідної артерії. Зверніть увагу на хроматичну індивідуалізацію зони ішемії (ліворуч), також показана затримка скорочення (червона зона зі скороченням затримки 286 мс; праворуч). B ― вимірювання постсистолічного індексу при speckle-tracking ехокардіографії на початку дослідження (ліворуч) і при фізичному навантаженні (50 Вт; праворуч) у пацієнта, що піддається ехокардіографії з фізичним навантаженням. Зверніть увагу на погіршення затримки скорочення ЛШ в передньобічній частині. Після коронарної ангіографії виявлена патологія лівої коронарної і лівої низхідної артерій серця. ANT вказує на передній; ANT SEPT – передньоперегородковий; INF –  нижній; LAT –  бічний і POST – задній.

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Загалом, крім традиційних ехокардіографічних методів, speckle-tracking ехокардіографія дозволяє провести безпрецедентну поглиблену оцінку систолічної та діастолічної динаміки міокарда в широкому діапазоні фізіологічних і патологічних станів. Наприклад, існує не тільки кореляція між поздовжньою деформацією і фракцією викиду лівого шлуночка (ФВЛШ), як було показано в ряді досліджень, але, крім того, поздовжня деформація забезпечує кількісний аналіз міокардіальної деформації кожного сегмента ЛШ, що дозволяє виявляти початкові прояви систолічної дисфункції у хворих зі збереженою ФВЛШ.

Гіпертонія

Артеріальна гіпертензія є ідеальною моделлю для оцінки змін при різних видах деформацій, що розвиваються слідом за розвитком концентричної геометрії ЛШ (концентричне ремоделювання і концентрична гіпертрофія ЛШ). Це дуже важливе питання, тому що досвід використання стандартної ехокардіографії показав, що погіршення фракційного скорочення стінок циркулярних волокон передує зниженню фракції викиду лівого шлуночка. Speckle-tracking ехокардіографія сприяє подальшому розумінню того, що взаємодія різних деформацій є набагато складнішим процесом в цих умовах. Зокрема, виявляється, що поздовжня і радіальна деформація порушуються, в той час як циркулярна деформація все ще нормальна, а кручення ЛШ також знаходиться в межах норми, як механічна компенсація для збереження нормальної фракції викиду (ФВ). Ці дані додатково підтверджуються клінічними проявами у хворих на артеріальну гіпертензію зі збереженою ФВЛШ, порушеною поздовжньою деформацією і збільшеним крученням ЛШ, пов’язаними з сироватковим рівнем інгібітору тканинної матричної металлопротеїнази 1 – маркери міокардіального фіброзу, який є основною детермінантою діастолічної дисфункції ЛШ. Ці дані дозволяють припустити те, що порушення обміну колагену і міокардіальний фіброзний процес можуть призвести до ранньої скорочувальної дисфункції ЛШ, коли ФВЛШ ще нормальна, а функціональні порушення ЛШ, мабуть, в основному впливають на діастолічні властивості міокарда.

Діабет

Було показано, що у безсимптомних хворих на цукровий діабет із збереженою ФВЛШ, speckle-tracking ехокардіографія має великий потенціал для виявлення субклінічної систолічної дисфункції ЛШ, яка маскується змінами поздовжньої деформації. З цієї точки зору, speckle-tracking ехокардіографія може надати корисну інформацію про розвиток субклінічної дисфункції міокарда при діабеті до явної появи діабетичної кардіоміопатії. Ці дані підтверджують попередній досвід використання як кольорової візуалізації швидкостей в тканини, так і швидкість деформації при доплерівському дослідженні.

Ішемічна хвороба серця

Choi та ін. повідомили, що низькі значення поздовжньої деформації у безсимптомних пацієнтів без порушень руху стінки є сильним предиктором стабільної ішемічної кардіопатії. Дослідження пацієнтів з гострим інфарктом міокарда виявили, що поздовжня деформація пов’язана з піковими рівнями серцевого тропоніну T33 і розміром інфаркту ЛШ. Більше того, коли параметри вимірюються відразу після реперфузійної терапії, поздовжня деформація є відмінним предиктором ремоделювання ЛШ і несприятливих ефектів, таких як застійна серцева недостатність і смерть. Крім того, було показано, що поздовжня деформація корелює з глобальною та регіонарною протяжністю (трансмуральністю) рубцевої тканини, що оцінюється за допомогою МРТ з контрастним підсиленням. Радіальне пікове порогове значення деформації – 17,2% прогнозує функціональне відновлення ЛШ після реваскуляризації з точністю аналогічного порогового значення, рівного 43%  гіперпосиленню на МРТ. Порогове значення –  4,5% для регіональної поздовжньої деформації розрізняється між сегментами з життєздатним міокардом і з трансмуральною рубцевою тканиною на контрастному МРТ з чутливістю 81,2% і специфічністю 81,6%. У недавніх дослідженнях, Voigt та ін. використовували speckle-tracking ехокардіографію для порівняльного аналізу постсистолічного руху, що визначається як регіональний міокардіальний рух ЛШ після закриття аортального клапана, і показали, що постсистолічний індекс являє собою важливий кількісний маркер для аналізу ішемії міокарда (Рис. 3В) . Тим не менш, даних досліджень великих популяцій як і раніше не вистачає.

Вади клапанів серця

Speckle-tracking ехокардіографічний аналіз у пацієнтів із захворюваннями клапанів серця був в основному виконаний для оцінки функції ЛШ зі стресовими тестами (фізичні вправи або фармакологічна проба). Lancellotti та ін. показали, що у безсимптомних пацієнтів з дегенеративною мітральною регургітацією, які піддаються клапанній хірургії, обмежене (індуковане фізичним навантаженням) відновлення поздовжньої скорочувальної функції ЛШ, і при оцінці за speckle-tracking ехокардіографією глобальної поздовжньої деформації  прогнозується дисфункція ЛШ в післяопераційному періоді. У пацієнтів з аортальним стенозом або аортальною регургітацією, відразу після заміни аортального клапана, існує значне збільшення радіальної і циркулярної деформації, що наводить на думку про те, як ці параметри деформації міокарда в значній мірі залежать від стану навантаження на ЛШ.

Серцева недостатність

Було показано, що у пацієнтів з гіпертензією та з серцевою недостатністю, а також у пацієнтів з серцевою недостатністю і нормальною ФВ, поздовжня деформація ЛШ поступово погіршується (згідно Нью-Йоркській кардіологічній асоціації) від I до IV класу, з додатковим лівошлуночковим радіальним і циркулярним систолічним погіршенням у пацієнтів в III і IV функціональних класів Нью-Йоркської кардіологічної асоціації. Що стосується обертання і кручення ЛШ, Park та ін. повідомив, що систолічне скручування, кручення і діастолічне розкручування значно підвищено у пацієнтів з легкою діастолічною дисфункцією (як у двох показових випадках на рисунку 4).

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок7

Рис. 4. Порівняльна картина вимірювань скручування лівого шлуночка у діабетичних пацієнтів із збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (праворуч) і здорової людини відповідного віку (ліворуч). Шлуночкова функція скручування істотно збільшилася у пацієнтів з діабетом.

У пацієнтів на пізніх стадіях діастолічної дисфункції і збільшеним тиском наповнення, ці параметри нормалізовані або знижені. Тим не менш, ще потрібно з’ясувати наступне: збільшення показників кручення ЛШ є компенсаторним механізмом для зменшення релаксації міокарда, або наслідком редукованого наповнення ЛШ на ранній стадії діастолічної дисфункції. Перше поздовжнє дослідження, проведене у пацієнтів з серцевою недостатністю і зниженою ФВ виявило, що глобальна циркулярна деформація може бути потужним предиктором серцевих атак. Інше дослідження показало, що глобальна поздовжня деформація для прогнозування результатів значно перевершує показники ФВ і оцінний індекс руху стінки.

Механічна диссинхронія

Кардіальна ресинхронізуюча терапія є ефективним засобом для лікування пацієнтів з III і IV функціональним класом серцевої недостатності (згідно Нью-Йоркської кардіальної асоціації), у яких параметри фракції викиду лівого шлуночка – 35% або менше, з подовженням QRS, у яких, незважаючи на оптимальну медикаментозну терапію, залишаються клінічні симптоми. Тим не менше, близько 30% пацієнтів не мають істотної переваги при кардіальній ресинхронізуючій терапії, і, в останні роки, було зроблено декілька спроб для виявлення стійких до терапевтичної імплантації пацієнтів. Було вивчено все розмаїття ехокардіографічних параметрів потенційно придатних для прогнозування відповіді на кардіальну ресинхронізуючу терапію. У недавньому багатоцентровому дослідженні жоден з 12 звичайних та доплерівських ехокардіографічних параметрів диссинхронії не був надійним прогностичним показником відповіді на ресинхронізуючу терапію. Однак, параметри деформації, як нещодавно було показано, мають гарну відтворюваність і точність в диференціюванні здорових пацієнтів від тих, хто реагує на кардіальну ресинхронізуючу терапію. Крім того, нещодавнє дослідження показало, що зображення двомірної швидкості поздовжньої деформації є перспективним потенційним ехокардіографічним параметром для прогнозування переваг ресинхронізації серця у пацієнтів з серцевою недостатністю. Крім того, показник радіальної деформації при диссинхронії був успішно використаний для прогнозування ЛШ функціонального реагування на кардіоресинхронізуючу терапію. Проспективних рандомізованих досліджень з використанням speckle-tracking ехокардіографії для прогнозування відповіді на кардіальну ресинхронізуючу терапію, як і раніше, не вистачає.

Кардіоміопатії

У пацієнтів з необструктивною гіпертрофічною кардіоміопатією та збереженою ФВ, speckle-tracking ехокардіографія показала можливість виявлення ранніх стадій значних порушень всіх компонентів деформації міокарда (поздовжньої, циркулярної і радіальної деформації). Ще одне потенційне клінічне застосування speckle-tracking ехокардіографії для диференціальної діагностики гіпертрофічної кардіоміопатії від гіпертрофії ЛШ у спортсменів. Воно засноване на більш низьких значеннях поздовжньої деформації у пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією, у яких збережена нормальна фракція викиду лівого шлуночка. Інші цікаві результати були нещодавно показані і для інших кардіоміопатій.

НОВІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Пересадка серця

Cameli та ін. нещодавно опублікували статтю про зміни параметрів скручування ЛШ, кручення ЛШ і частоти розкручування у пацієнтів з пересадженим серцем порівняно із подібною вікової контрольною групою людей, а також з пацієнтами, які перенесли інші типи хірургічних операцій на серці. Ці висновки дають інформацію про потенційну роль денервації серця в детермінізмі торсіонної депресії ЛШ (Рис. 5).

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок8

Рис. 5. Порівняльна картина вимірювань скручування лівого шлуночка в порівняльній віковій групі здорової людини (ліворуч), пацієнтка після нетрансплантаційної кардіохірургії (у центрі), і після трансплантації серця (HTX) у реципієнта (праворуч). Шлуночкова функція скручування виявляється сильно скороченою після трансплантації серця.

Функція лівого передсердя

Попередні дані міокардіальної деформації ЛП при speckle-tracking ехокардіографії, яка оцінювалася шляхом вимірювання піку поздовжньої деформації передсердь, припускають, що і артеріальна гіпертензія, і цукровий діабет мають істотний вплив на функцію ЛП, навіть при відсутності збільшення ЛП. Співіснування обох станів, додатково погіршує функціональні характеристики ЛП адитивним чином (Рис. 6), а ступінь дисфункції ЛП безпосередньо пов’ язаний з тиском наповнення ЛШ.

SPECKLE-TRACKING ЕХОКАРДІОГРАФІЯ – НОВА - Малюнок9

Рис. 6. Аналіз функції лівого передсердя по speckle-tracking ехокардіографії. Картина вимірювання пікової поздовжньої деформації передсердя у здорового індивідуума (А), гіпертоніка (В), діабетика (С), діабетичного пацієнта з гіпертонічною хворобою (D), із збереженою фракцією викиду і відсутністю розширення лівого передсердя. Обидві патології  і гіпертонія, і цукровий діабет мають істотний вплив на міокардіальну деформацію лівого передсердя. Співіснування двох патологій додатково погіршує роботу лівого передсердя в адитивній формі.

Ідентифікація субклінічних порушень під час проведення хіміотерапії

У зв’язку із застосуванням нових протипухлинних препаратів, багато пацієнтів можуть мати тривалий термін виживаності. З цієї причини, лікування супутніх захворювань стало проблемою для пацієнтів після проведеної хіміотерапії з приводу раку. Враховуючи те, що кардіотоксичність залишається основним побічним ефектом протиракової терапії, раннє виявлення пошкодження серцевої тканини є дуже важливим, оскільки це сприяє ранньому призначенню лікувальних заходів. На відміну від ізольованого аналізу ФВ, нові speckle-tracking ехокардіографічні параметри, як було показано, надійно виявляють доклінічні порушення як регіонарної, так і глобальної функції міокарда на ранній стадії.

Обмеження

Для проведення speckle-tracking вимірювань потрібні максимальні можливості апаратури для отримання зображень, а також для установки правильної ендокардіальної межі, що залежить від наявності адекватних ехокардіографічних проекцій. Крім того, враховуючи тісну залежність speckle-tracking ехокардіографії від кожного серцевого циклу при аналізі міокардіальної деформації, не видається можливим проведення вимірювання деформації у пацієнтів з несинусовим ритмом. Додатковим обмеженням техніки є те, що результати дослідження критично залежать від пристрою, на якому проводиться аналіз, при цьому вони не є взаємозамінними серед різних виробників.

ВИСНОВКИ

Speckle-tracking ехокардіографія – нова складна ехокардіографічна техніка, яка працює зі стандартним 2-мірним зображенням, позбавлена обмежень доплерівських технологій, забезпечує всебічний аналіз глобальної та регіонарної деформації міокарда у всіх просторових площинах. Крім того, speckle-tracking ехокардіографія дозволяє оцінити ротаційну і торсійну динаміку ЛШ – параметри функції ЛШ, які, до впровадження цієї методики, аналізувалися виключно за допомогою МРТ.

Протягом останніх 3-х років зростає доказова база, яка показує гарне техніко-економічне обґрунтування, відтворюваність і точність speckle-tracking ехокардіографії при різному клінічному застосуванні. Тим не менш, все ще не опубліковано проспективного клінічного випробування для оцінки цього методу у великих популяціях. Нещодавно розроблена тривимірна speckle-tracking техніка, яка показала багатообіцяючі попередні результати в оцінці даних 3-мірних зображень. Це ще один технологічний напрямок, який, імовірно, забезпечить більш об’ємний і детальний аналіз серцевої динаміки, в результаті чого ехокардіографія наблизиться до найбільш передового методу візуалізації, при цьому зберігаючи можливість її виконання біля ліжка хворого.

 

14.10.2019

Александр

★ ★ ★ ★ ★

Написати відгук