Продовжуючи використовувати сайт, Ви приймаєте нашу політику використання cookies, детальніше

OK
Дистрибуція медичного обладнання

Документація ліцензіата згідно з новими Ліцензійними умовами провадження медичної практики

20.12.2016 "Новини"


Вимоги до документації

Ліцензійні умови висувають низку вимог до документації ліцензіата.

Насамперед варто розглянути інформацію про заклад охорони здоров’я (кабінет фізичної особи – підприємця), що має бути представлена відвідувачу (наприклад, у «куточку споживача»). Відповідно до п. 19 Ліцензійних умов суб’єкт господарювання за кожним місцем провадження медичної практики має розмістити в доступному для споживачів місці наступні документи:

 • копію ліцензії;
 • дані про режим роботи ліцензіата;
 • інформацію про медичних працівників, що працюють у закладі охорони здоров’я (див. Зразок 1);
 • перелік медичних послуг із зазначенням їхньої вартості;
 • копію акредитаційного сертифіката (за наявності);
 • за умови наявності у структурі закладу охорони здоров’я лабораторії: копію свідоцтва про атестацію лабораторії (у разі здійснення. атестації до 31 грудня 2015 р.) або копію свідоцтва про сертифікацію лабораторії (у разі здійснення сертифікації після зазначеної дати).

Зразок 1

Інформація про медичних працівників, які працюють в закладі охорони здоров’я

Для юридичних осіб

№ з/п ПІБ Посада Кваліфікаційна категорія (за наявності)
1 Іваненко Сергій Миколайович Головний лікар Вища категорія
2 Петрончук Галина Семенівна Лікар-акушер-гінеколог  
3 Васютін Ігор Петрович Лікар-терапевт Друга категорія
4 Симоненко Валентина Іванівна Сестра медична  

 

 

 

 

 

Для фізичних осіб – підприємців

№ з/п ПІБ Спеціальність Кваліфікаційна категорія (за наявності)
1 Петренко Василь Іванович Стоматологія Вища категорія
2 Кириченко Петро Володимирович Терапевтична стоматологія  
3 Дзюба Галина Юріївна Сестра медична  

 

Можна помітити, що кількість таких документів зменшилася порівняно з попередніми ліцензійними умовами. Відтепер у «куточку споживача» не потрібно розміщувати відомості про керівництво (ПІБ керівника, його заступників) та копію виписки з ЄДРПОУ. У нових Ліцензійних умовах нічого не сказано про книгу відгуків та пропозицій. Проте, краще її все ж таки мати та розмістити в «куточку споживача». Відповідно до Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24 червня 1996 р. № 349, наявність книги відгуків та пропозицій обов’язкова виключно на підприємствах роздрібної торгівлі та в закладах ресторанного господарства. Якщо говорити про більшість медичних закладів, особливо приватної форми власності, то вони крім надання безпосередньо медичних послуг, також реалізують різноманітні товари (наприклад, зубні пасти та щітки в стоматологічних закладах) або надають супутні послуги. Це говорить про те, що вони  повинні мати книги відгуків та пропозицій.

У нових Ліцензійних умовах також встановлено перелік обов’язкової документації ліцензіата. Відповідно до п. 12 документа у суб’єкта господарювання, який є закладом охорони здоров’я, повинні бути затверджені в установленому законодавством порядку наступні документи:

 • статут або положення про заклад охорони здоров’я (залежно від організаційно-правової форми). Нагадаємо, що заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності діють, як правило, на підставі статутів. Діяльність закладу охорони здоров’я приватної форми власності здійснюється на підставі положення. Воно є внутрішнім документом юридичної особи, що створила цей заклад (див. Зразок 2);
 • штатний розпис;
 • положення про структурні підрозділи (зокрема відокремлені) закладу (за наявності). Це можуть бути не лише підрозділи поза основним місцем знаходження, але і структурні відділення багатопрофільних закладів;
 • посадові інструкції працівників;
 • правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я .

Як бачимо, перелік обов’язкової документації також суттєво зменшили. Відтепер у ньому немає ні номенклатури справ, ні правил миття рук, ні стандартів сестринського догляду та інших документів. Фактично, документи, які вимагаються від закладу охорони здоров’я, наявні на будь-якому підприємстві, установі та організації, що здійснює медичну практику. А отже вони не будуть проблемою для закладів охорони здоров’я, що пройшли акредитацію. Ті самі посадові інструкції в разі їх відповідності стандартам акредитації зможуть додати балів ліцензіату.

Незважаючи на анонсоване спрощення ведення медичної документації в медичних закладах, Ліцензійні умови аж ніяк не послаблюють контроль у даному питанні. Відповідно до пп. 11 п. 13 документа ліцензіат повинен вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров’я відповідно до заявлених спеціальностей. Також він зобов’язаний подавати статистичні звіти в установлені строки до органів державної статистики відповідно до статей 13 та 18 Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ.

Поки що не йдеться про ведення медичної документації в електронному вигляді, попри те, що такі обіцянки звучать багато років. Відповідно до пп. 22 п. 13 Ліцензійних умов ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо ведення форм первинної облікової документації, затверджених МОЗ. Більшість форм відповідно до наказу МОЗ від 5 липня 2005 р. № 330 «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах» ведуться саме на паперових носіях.

У нових Ліцензійних умовах також приділено багато уваги забезпеченню права пацієнта на інформацію щодо стану свого здоров’я. Відповідно до пп. 17, 19 пункту 1З документа ліцензіат зобов’язаний:

 • надавати пацієнту (законному його представнику) в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету здійснення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я;
 • здійснювати медичне втручання після отримання згоди на таке втручання, крім випадків надання невідкладної медичної допомоги.

Отримання інформованої згоди є поширеною світовою практикою. Ще в 1964 році з прийняттям Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації було визнано обов’язком лікаря повідомляти пацієнта про ризик медичного втручання, а також про альтернативні форми лікування.

Ця вимога закріплена і в ч. 1 ст 43 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (далі – Основи), відповідно до якої обов’язковою умовою медичного втручання є інформована згода пацієнта. Також статтею 284 Цивільного кодексу України передбачено, що надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою (ч. 3). Що стосується повнолітньої дієздатної фізичної особи, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, то вона має право відмовитись від лікування (ч. 4). Відповідно до ч. 1 ст. 43 Основ медичне втручання щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, а також пацієнта, що визнаний в установленому законом порядку недієздатним, здійснюється за згодою його законних представників.

Питання оформлення згоди та відмови від медичного втручання на практиці породжує багато проблем. Нагадаємо, що наказом МОЗ “Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування” від 14 лютого 2012 р. № 110 затверджена форма № 003-6/0 “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення дігностики, лікування, а також на проведення операції та знеболення” (в редакції наказу МОЗ від 8 серпня 2014 р. №549). Отже, суб’єкти господарювання, що проводять медичну практику, мають застосувати цей документ для фіксації згоди на здійснення медичного втручання. І хоча сама згода викладена досить розпливчасто і туманно, її отримання є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування, хоча б для того, щоб виконати вимоги Ліцензійних умов. Також не заборонено (в деяких випадках навіть рекомендується) на додачу до обов’язкової форми оформлювати і розроблені ліцензіатом інші форми згоди на конкретні медичні втручання. В них має бути детально описана сутність та можливі наслідки тієї чи іншої процедури, маніпуляції, альтернативні методи лікування тощо.

Нові Ліцензійні умови, за задумами їх авторів, мають сприяти покращенню якості медичних послуг. Вимоги щодо якості надання медичної допомоги прописані в цьому нормативному документі, однак, на нашу думку, досить стисло. Отже, ліцензіат зобов’язаний:

 • здійснювати контроль якості надання медичної допомоги;
 • надавати якісну та своєчасну медичну допомогу та медичні послуги пацієнтам (пп. 12, 15 п. 13 Ліцензійних умов).

Можливо, Ліцензійними умовами це питання детально не регулюється тому, що наразі є чинними низка наказів щодо якості медичної допомоги. Ми не будемо їх перераховувати в межах цієї публікації, зазначимо лише, що нещодавно МОЗ було видано наказ від 5 лютого 2016 р. № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», яким затверджено Положення про клініко-експертну комісію МОЗ та департаментів охорони здоров’я, а також Положення про медичну раду закладу охорони здоров’я. Відповідно наказ МОЗ від 6 серпня 2013 р. № 693 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги», який регулював ці відносини, визнано таким, що втратив свою чинність.

З питанням якості тісно пов’язана стандартизація медичної допомоги. Відповідно до нових Ліцензійних умов (пп. 1 п. 12) ліцензіати можуть надавати медичну допомогу на підставі локальних протоколів (маршрутів пацієнта). Вони розробляються ліцензіатом згідно з клінічними протоколами та стандартами медичної допомоги (медичними стандартами), затвердженими МОЗ. Також ліцензіат може діяти на підставі уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ.

Це питання викликало багато дискусій у медичній та юридичній спільнотах. Адже, крім власне Ліцензійних умов, в Україні є чинним наказ МОЗ «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються» від 10 лютого 2011 р. № 80. Цим наказом, крім іншого, встановлюються підстави для анулювання ліцензії. Зокрема, однією з підстав для анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов. Така неможливість відповідно до п. 1.4.4 зазначеного наказу визначається в тому числі й відсутністю розроблених та затверджених закладом охорони здоров’я локальних клінічних протоколів. Крім того, відповідно до концепції системи стандартизації медичної допомоги, що впроваджується в Україні протягом останніх років, локальні протоколи мали розроблятись саме на підставі положень уніфікованого протоколу, медичного стандарту та клінічної настанови, затверджених МОЗ. І лише у разі відсутності затверджених МОЗ медико-технологічних документів з певного питання керівництво медичного закладу приймало рішення про самостійне розроблення локального протоколу та клінічних маршрутів пацієнтів з обов’язковою процедурою узгодження і затвердження їх територіальним органом управління охорони здоров’я. Фактично, Ліцензійні умови нівелюють цю концепцію, адже на базі конкретного закладу охорони здоров’я не буде необхідності затверджувати локальні протоколи в разі наявності уніфікованих, а отже, обсяг надання медичної допомоги в кожному конкретному закладі буде неможливо встановити, і стандартизація надання медичної допомоги залишиться глибоко теоретичною.

Крім того, не досить зрозуміло, як саме реалізувати на практиці цей пункт Ліцензійних умов, якщо в закладі застосовуватимуть і локальні, і уніфіковані протоколи. На нашу думку, варто врегулювати це питання внутрішніми документами, зокрема наказом керівника закладу, яким затвердити перелік уніфікованих протоколів, які застосовуються в закладі.

Зразок 2

 

Зразок 2 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД»

____________________С.В. Шевченко

«______»__________________ 2016 р.

                                       м.п.

ПОЛОЖЕННЯ

про Медичний центр ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД»

1. Загальні положення

Це Положення, яке розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Статуту ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД», регламентує здійснення медичної практики в медичному центрі ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД».

1.1. Медичний центр ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД» (далі – Медичний центр) створено як самостійний заклад охорони здоров’я недержавної форми власності. Медичний центр надає громадянам України та іноземним громадянам амбулаторно-поліклінічну та консультативно-діагностичну допомогу за спеціальностями: організація і управління охороною здоров’я, терапія, загальна практика-сімейна медицина, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна діагностика, молодші спеціалісти з медичною освітою – лабораторна справа (клініка), сестринська справа, сестринська справа операційна.

1.2. Діяльність Медичного центру здійснюється згідно з Конституцією Україні, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, Статутом ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД» та цим Положенням. Уся необхідна інформація про діяльність Медичного центру представлена в Куточку споживача та в папці споживача.

1.3. Медичний центр розташований за адресою: 01001, Україна, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 1.

1.4. Окремі питання діяльності Медичного центру регулюються відповідними внутрішніми нормативними актами, зокрема: штатним розписом та структурою закладу охорони здоров’я, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. У Медичному центрі ведуться обліково-статистичні форми (документація) та здаються звіти про результати роботи відповідно до інструкцій та у строки, визначені МОЗ України.

1.6. Організаційно-штатна апаратна структура та схема управління структурними підрозділами лікувально-профілактичного профілю відображається у вигляді схеми з лінійними та функціональними зв’язками між елементами апарату управління. Структура медичного центру затверджується окремим наказом директора.

2. Мета, завдання та функції

Основною метою Медичного центру є надання високоякісних медичних послуг, у тому числі послуг із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій громадянам України, громадянам інших країн та особам без громадянства, які звернулися до Медичного центру самостійно чи були направлені з інших лікувально-профілактичних закладів, за плату відповідно до прейскуранту цін, затвердженого наказом директора.

2.1. Основними завданнями Медичного центру є:

 • здійснення комплексних заходів з лікування хворих із застосуванням сучасних медичних засобів, матеріалів і обладнання для профілактики;
 • рання діагностика захворювань і своєчасне їх лікування із застосуванням новітніх методик, лікарських засобів, матеріалів і обладнання;
 • надання своєчасної, невідкладної медичної допомоги (послуг) у повному обсязі пацієнтам, що звернулися до Медичного центру.

2.2. Для виконання основних завдань у Медичному центрі організуються і проводяться:

 • діагностичні дослідження всім пацієнтам, що звернулися до Медичного центру (за їхньою згодою);
 • надання кваліфікованої профілактичної, консультативно-діагностичної і лікувальної допомоги (медичних послуг) пацієнтам;
 • аналіз захворюваності, розроблення заходів щодо її зниження, усунення причин, які сприяють її виникненню;
 • упровадження сучасних методів діагностики і лікування, нової медичної техніки й устаткування;
 • заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів, молодших спеціалістів із медичною освітою,адміністраторів тощо;
 • санітарно-просвітницька робота.

2.3. Відповідно до ліцензії та в межах матеріально-технічної бази Медичний центр забезпечує:

 • надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до вимог державних галузевих і внутрішньоклінічних медичних стандартів;
 • дотримання вимог клінічних протоколів та впровадження їх у роботу;
 • організацію раціональної роботи медичного персоналу на робочих місцях;
 • доцільне (ефективне) використання наявних лікувально-діагностичних потужностей;
 • встановлення та дотримання наступності та зв’язку в роботі клінічних підрозділів;
 • технічно грамотне використання медичної техніки;
 • організацію консультацій та консиліумів;
 • належний порядок приймання та ведення пацієнтів;
 • ведення статистичного обліку та дотримання встановлених вимог щодо звітування;
 • визначення доцільності залучення консультантів та організацію їх роботи;
 • отримання дозвільних документів та ліцензій на види діяльності, необхідних для роботи Медичного центру (ліцензування медичної практики, використання лікарських засобів тощо);
 • контроль за якістю та обсягом здійснення діагностики та лікування;
 • контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в Медичному центрі;
 • організацію роботи з добору працівників, підвищення кваліфікації медичного персоналу, найефективнішого застосування знань і досвіду працівників;
 • планування та здійснення наукової роботи на базі ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД» та поширення її результатів;
 • правильне застосування чинних форм і систем оплати праці, організацію нормування праці, упровадження прогресивних норм трудових витрат;
 • організацію роботи з питань охорони праці, протипожежного захисту Медичного центру;
 • відповідність діяльності Медичного центру законодавству, правовий захист пацієнтів, правове виховання персоналу;
 • сприяння міжнародній співпраці в галузі охорони здоров’я;
 • виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією завдань з надання медичних послуг.

З. Права

Адміністрація Медичного центру за погодженням із трудовим колективом, враховуючи стан матеріально-технічної бази та перспективи розвитку Медичного центру, має право:

 • розробляти та надавати на затвердження керівництва організаційну структуру Медичного центру, виходячи зі Статуту ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД» та інтересів закладу;
 • затверджувати перспективні та поточні планові завдання структурного підрозділу;
 • надавати пропозиції директору щодо формування штатного розпису;
 • визначати необхідність у ресурсах і поповнювати їх;
 • встановлювати зв’язки з іншими закладами охорони здоров’я, організаціями, вищими навчальними закладами окремими спеціалістами з метою виконання наукових досліджень, підвищення кваліфікації персоналу, а також надання додаткових медико-соціальних послуг.

4. Управління

4.1. Управління Медичного центру здійснюється його адміністрацією. Керівником медичного центру є Головний лікар.

4.2. Головний лікар призначається наказом директора ТОВ «ЗРА3КОВИЙ ЗАКЛАД». Основним завданням та функціональним обов’язком головного лікаря є управління медичною діяльністю Медичного центру, створеного ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД».

4.2.1. Головний лікар відповідає за забезпечення лікувально-профілактичної та наукової роботи Медичного центру.

4.2.2. Головний лікар:

 • вирішує питання лікувально-профілактичної діяльності Медичного центру;
 • несе повну відповідальність за лікувально-профілактичну діяльність Медичного центру, діяльність лікарів та молодших спеціалістів із медичною освітою, якість та культуру медичного обслуговування пацієнтів, придбання матеріалів і обладнання для забезпечення лікувальної роботи (за погодженням з директором);
 • несе відповідальність за забезпечення належного санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму.

4.2.З. Відповідно до завдань Медичного центру Головний лікар забезпечує:

 • безпосереднє керівництво діяльністю підлеглого йому медичного персоналу, належний розподіл і організацію праці, а також здійснення заходів щодо планового підвищення кваліфікації лікарського та іншого медичного персоналу;
 • кваліфіковане, своєчасне, повне обстеження і лікування пацієнтів на рівні сучасних досягнень медичної науки і практики;
 • впровадження в практику роботи й удосконалення передових форм, методів і засобів діагностики і лікування, своєчасне ознайомлення і навчання з методикою їх застосування лікарів і молодших спеціалістів із медичною освітою;
 • організаційно-методичну роботу, своєчасність і достовірність медичного статистичного обліку;
 • складання квартальних і річних звітів роботи Медичного центру, ведення медичної документації за формами державної статистичної звітності і МОЗ України;
 • винесення на обговорення колективу питань, пов’язаних з поліпшенням діяльності Медичного центру.

4.2.4. Розпорядження та вказівки Головного лікаря є обов’язковими для всіх медичних працівників Медичного центру.

5. Трудовий колектив

5.1. Трудовий колектив Медичного центру складається з лікарів відповідних спеціальностей, біологів, молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер.

5.2. Трудовому колективу гарантуються всі соціальні та інші права, передбачені Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами України.

5.3. Працівники Медичного центру виконують свої трудові обов’язки відповідно до своїх посадових інструкцій.

5.4. Здійснюючи свою трудову та професійну діяльність, медичний персонал Медичного центру повинен дотримуватися встановлених чинним законодавством нормативів (стандартів) медичної практики, прийомів і методів діагностики та лікування, положень медичної етики та трудової дисципліни.

6. Лікувально-профілактичні кабінети та структурні підрозділи

6.1. Відповідно до затвердженої структури в закладі створені та діють:

 • терапевтичне відділення;
 • відділення ультразвукової діагностики;
 • клініко-діагностична лабораторія.

6.2. Структурні підрозділи (відділення) діють відповідно до положень, затверджених директором.

6.3. Структурні підрозділи закладу очолюють керівники, що підпорядковуються Головному лікарю. У разі відсутності керівника керівництво структурним підрозділом здійснюється Головним лікарем.

6.4. Керівники відділень відповідають за медичну діяльність підпорядкованих їм підрозділів та звітують про свою роботу Головному лікарю.

7. Реєстратура

Реєстратура призначена для забезпечення роботи всіх лікувально-профілактичних кабінетів та структурних підрозділів Медичного центру, найбільш раціонального розподілу лікувального навантаження на лікарів, безпосереднього спілкування з пацієнтами для призначення їм лікуючих лікарів, а також обліку та зберігання медичної та іншої облікової документації.

8. Порядок та умови надання медичної допомоги (послуг)

8.1. Медичний центр здійснює надання окремих видів медичної допомоги (послуг) громадянам України та іноземним громадянам (пацієнтам), які звернулись до нього по таку допомогу (послуги).

8.2. Медичний центр має право відмовити пацієнту в наданні послуг (допомоги) у випадку, якщо кваліфікація його медичного персоналу чи технічна оснащеність не дозволяє надати допомогу (послугу) цьому пацієнтові на відповідному професійному рівні. Керівництво Медичного центру може рекомендувати таким пацієнтам інші заклади охорони здоров’я України, де їм зможуть надати відповідну медичну допомогу чи послуги.

8.3. Після першої консультації пацієнт має право отримати попередній розрахунок вартості послуг, які передбачені планом лікування та обстеження, що визначається лікуючим лікарем. Складання остаточного рахунку на оплату можливе тільки після узгодження плану лікування та обстеження з пацієнтом.

8.4. Медичний центр гарантує всім пацієнтам дотримання всіх прав, наданих їм законодавством України.

8.5. При відвідуванні Медичного центру пацієнт звертається в реєстратуру, де отримує необхідну інформацію про режим роботи закладу, види медичних послуг (допомоги), які надаються, їхню вартість, про лікуючих лікарів і час їхнього прийому та іншу необхідну інформацію.

8.6. Лікуючі лікарі можуть обиратися пацієнтами чи призначатися реєстратором або Головним лікарем Медичного центру відповідно до навантаження, графіку прийому, необхідного виду послуг (допомоги) тощо.

8.9. Лікуючий лікар ознайомлює пацієнта зі станом його здоров’я, інформацією про споживчі властивості та безпеку послуг, що надаються, пропонує план лікування і в разі його погодження з пацієнтом, надає необхідну лікувально-профілактичну допомогу (послуги). Після кожного прийому чи за встановленим графіком оплати пацієнту в реєстратурі оформлюють документи щодо оплати послуг, відповідно до яких він здійснює розрахунок, або повідомляють про умови та термін оплати у безготівковому порядку.

8.10. Кожен пацієнт зобов’язаний надавати тільки достовірну інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані, в іншому разі з виконавця послуг знімається юридична відповідальність за виникнення несприятливих наслідків або позаштатних ситуацій у лікуванні чи зниження його ефективності.

8.11. Пацієнт вправі вимагати заміни лікаря на будь-якому етапі лікування.

8.12. Якщо пацієнт не виконує медичних вказівок лікаря або Правила внутрішнього розпорядку Медичного центру, лікар має право відмовитися від подальшого ведення цього пацієнта, крім випадків, коли життю та здоров’ю такого пацієнта загрожує небезпека.

8.13. Лікуючий лікар і заклад не несуть відповідальності за здоров’я пацієнта та ефективність його лікування в разі відмови останнього від виконання медичних приписів або порушення визначеного та погодженого з ним планом лікування.

8.14. За необхідності з пацієнтами, іншими особами (замовниками) можуть укладатися цивільно-правові договори про надання медичних послуг. Такими договорами визначаються всі основні умови надання послуг щодо конкретного пацієнта, порядок та графік оплати тощо.

8.15. У Медичному центрі можуть надаватися медичні послуги застрахованим особам, які мають страхові поліси, оформлені страховими компаніями, з якими ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД» уклало відповідні договори.

9. Порядок розгляду скарг та звернень пацієнтів

9.1. Якщо пацієнт незадоволений якістю наданих йому медичних послуг, первісним рівнем обслуговування, вважає, що його права як пацієнта і споживача були порушені, він має право звернутись зі скаргою до директора ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД».

9.2. Письмово оформлені скарги розглядаються відповідно до строків, визначених чинним законодавством України із надсиланням заявнику відповіді поштою.

9.3. Усні скарги розглядаються на особистому прийомі у Головного лікаря Медичного центру (за попереднім записом, а в невідкладних випадках – за особистим зверненням).

9.4. Для розгляду скарг і звернень у Медичному центрі може створюватися постійно діюча комісія.

9.5. Для об’єктивності розгляду скарг адміністрація Медичного центру за погодженням з пацієнтом (замовником) може запрошувати спеціалістів з інших лікувальних установ, організацій України та з-за кордону.

9.6. Для проведення перевірки інформації та претензій пацієнта зазвичай проводиться консиліум, дослідження облікової, медичної та правової документації, відібрання пояснень у лікарів, реєстраторів тощо.

9.7. За результатами розгляду скарг та претензій виноситься рішення, яке обов’язково доводиться до заявника.

10. Прикінцеві положення

10.1. Внесення будь-яких змін або доповнень до цього Положення здійснюється на підставі наказу директора ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД».

10.2. Кожний пацієнт чи відвідувач Медичного центру може ознайомитися з текстом цього Положення та інших внутрішніх нормативних документів, які визначають особливості його діяльності.

10.3. Питання, неврегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України або іншими внутрішніми нормативними документами ТОВ «ЗРАЗКОВИЙ ЗАКЛАД».